תנאי שימוש באתר

מעודכן מיום 10/05/22

כללי

1.חברת הוביקס קראפט בע"מ, ח.פ. 516562154 ("אנחנו", "החברה"), מנהלת, מפעילה ומחזיקה בבעלות בלעדית באתר האינטרנט שכתובתו https://www.hobixx.com ("האתר"). תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") מסדירים את תנאי השימוש שלך באתר.

2. השירותים המוצעים לך, משתמש מזדמן או מנוי באתר (יחדיו: "המשתמש"), עשויים לכלול קבלת מידע אודות החברה, קבלת גישה, רכישה וצפייה בתכנים דיגיטליים במגוון תחומים כגון, ציור, פיסול, אפייה וכד', בתשלום (למעט תקופת ניסיון בת 7 ימים, ללא עלות) ו/או שלא בתשלום, לרבות, הפעלות, קורסים/חוגים אונליין וכיוצא באלה, קבלת גישה למידע מסוגים שונים, חיפוש ואיתור תוכן, ומנגנון ליצירת קשר עם החברה ("השירותים").

3. כל שימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולתנאי מדיניות הפרטיות של החברה ("מדיניות הפרטיות") המפורסמת באתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

4. אנא הקפד לעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. השימוש באתר בפועל מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, כולם או חלקם, אין לעשות שימוש באתר.

5. אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא תנאי השימוש בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס חוקי. ככל ואתה או הוריך לא מסכימים לתנאי השימוש הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

6. בכל מקום בו קיימת סתירה בין האמור בתנאי השימוש לבין הכתוב באתר יראו הצדדים את הכתוב בתנאי השימוש בלבד כבר תוקף.

7. מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתנאי השימוש, נעשה מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לשני המינים כאחד, ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

השימוש באתר

1. הנך רשאי לעשות שימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידי החברה באתר, בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש באתר או לקבל את השירותים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה המפורשת (ככל ותינתן). "שימוש" – כל שימוש, לרבות כניסה לאתר, גלישה בו ו/או כל שימוש אחר, בין שהשימוש מתבצע על גבי רשת סלולרית, רשת אינטרנט קווית, לווייניות או בכל דרך אחרת.

2. השימוש באתר והמידע והתכנים שבאתר מסופקים במצבם כמות שהוא (AS IS), כולל כל ליקוי וללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד המשתמש. באחריות המשתמש לוודא שהמכשיר באמצעותו נעשה שימוש באתר עומד בכל הדרישות הטכניות הנחוצות לגישה לאתר וקבלת השירותים המוצעים בו. "מכשיר" – המחשב, ציוד התקשורת (כולל המודם), מכשיר הטלפון, הטלפון הסלולארי )לרבות טלפונים סלולאריים חכמים) וכל ציוד, חומרה ותוכנה באמצעות ייעשה שימוש באתר על ידך וכן כל הפונקציות הנלוות לו, לרבות אבטחת-מידע.

3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לגרוע מכל שירות הקיים באתר, לשנות את צורת ואופן הגביה, להפוך שירותים שהיו בחינם, לכאלה אשר יידרש תשלום עבורו, ולהיפך, או ביטול התשלומים.

4. הזכות לעשות שימוש בשירותים נתונה לשימושו האישי והפרטי של המשתמש בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בשירותים, לרבות למטרות רווח כלשהן, והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו בשירותים לטובת אספקת שירות לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע המתפרסם באתר לצורך הצגתו ברשת האינטרנט או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי השימוש. המשתמש מתחייב כי הוא לא יאגור מידע באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע המוצג באתר ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לשימושו הפרטי לאחר סיום תקופת המנוי או לכל מטרה אחרת. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שנקבעו על ידי החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב. כמו כן, אין להציג את האתר באופן הגורע בצורה כלשהי מן התכנים המצויים בו.

5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Robots, Crawlers וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מאתר החברה.

6. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

7. אין לקשר לאתר כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

8. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

9. הטמעת סרטוני וידאו (Embedding) - אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של החברה בכל אתר, לרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון בהם תהא הפרת זכות יוצרים מוסרית של צד ג', לרבות יוצרי הסרטון. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע למשתמש מראש ולא תהא לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. החברה רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתר. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

10 הנך מתחייב שלא לבצע את הפעולות הבאות, כולן או חלקן:

10.1 התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת המשתמש באתר.

10.2 טעינה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב, או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש החברה לצורך הפעלת האתר.

10.3 שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור הפעלת האתר.

10.4 לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM” או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.

10.5 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (Frame) או כחלק מאתר אחר (Mirror) או כחלק משירות אחר ללא קבלת הסכמה מפורשת וכתובה של החברה.

10.6 שימוש בכל רובוט, "תולעת" (Spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

10.7 להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את פעילות האתר, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת, ורשת המחשבים על בסיסם פועל האתר.

10.8 להעלות או לשלוח באמצעות האתר כל חומר או מסר שהינו בלתי חוקי או בלתי מוסרי או פוגעני בכל אופן שהוא או בלתי רלוונטי.

10.9 להוריד ו/או לשמור ו/או לאגור כל תוכן מהאתר אל המכשיר בו הנך משתמש, ולעשות כל שימוש בתוכן מצוי באתר שלא במסגרת האתר.

11. לעשות כל שימוש באתר או בשירותים, שלא בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה או בהתאם להוראות הדין.

12. לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באתר אשר דורש סיסמא ללא קבלת סיסמא מהחברה.

13. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה, של חברות שמפרסמות את שירותיהן באתר או של כל גורם שהוא.

14. הינך מתחייב שלא לפגוע בפרטיותם של משתמשים אחרים מבלי קבלת הסכמתם מראש.

15. על אף שנעשה מאמץ רב לרכז ולעבד תכנים באתר, יתכן שבתהליך קליטתם עיבודם ופרסומם יפלו טעויות סופר ואחרות. במידה והנך מבצע שימוש בתכנים אלה, עליך לבדוק אותם ולאמת אותם. אין באתר משום המלצה ו/או חוות דעת ובכל מצב אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או כל ייעוץ אחר. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שיימצאו באתר, תיעשה על אחריות המשתמש האישית בלבד.

אזור אישי

1. ייתכן וחלק מהשירותים באתר יהיו זמינים למשתמשים אשר רכשו מנוי לעשות שימוש בשירות, ובכפוף לתשלום עבור המנוי בלבד ("מנויים"), העשויה לכלול תקופת ניסיון בת 7 ימים ללא עלות, ובאישור התנאים הנלווים לכל מנוי. המנויים עשויים להיות מוצעים למשתמשים פרטיים באתר ("מנוי פרטי") או למשתמשים אשר פועלים מטעם ארגון או מוסד מסוים ("מנוי מוסדי"). בנוסף, ייתכן ותתאפשר באמצעות האתר רכישה פרטנית או נקודתית, לרבות קבלת גישה לתכנים, קורסים או חוגים ספציפיים, הכל כפי שיפורסם מעת לעת באתר. במסגרת רכישת המנוי כחלק ממתן השירותים במנוי, החברה עשויה לאפשר למנויים לבצע פעולות מסוימות, לקבל גישה לשירותים מסוימים, למסור מידע מסוים או לקבל תוכן מסוים באופן מקוון, באמצעות חשבון ייעודי וגישה לאזור אישי באתר ("אזור אישי").

2. ככל ותקבל גישה לאזור האישי, באמצעות שם משתמש וסיסמא ("אמצעי זיהוי"), עליך לשמור על אמצעי הזיהוי בסודיות מוחלטת ולהימנע ממסירתם לכל גורם שלישי שאינו מורשה, לרבות שמירת הנתונים על גבי מחשב, מכשיר סלולרי ו/או כל מכשיר אחר המאפשר חיבור לרשת האינטרנט. אמצעי הזיהוי יכולים להיות קבועים או זמניים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. השימוש באמצעי הזיהוי הינו אישי בלבד, והנך רשאי להשתמש אך ורק באמצעי הזיהוי שהוקצה עבורך, ככל והוקצה. הנך מאשר כי כל שימוש שייעשה במי מאמצעי הזיהוי שלך יראו בכך כאילו נעשה על ידך באופן אישי. הנך מתחייב לשאת בכל נזק אשר ייגרם עקב שימוש באמצעי הזיהוי שלך (גם אם נעשו על ידי אחר) והנך פוטר את החברה מכל נזק שייגרם בקשר עם שימוש כאמור.

3. השימוש באזור האישי נועד למנויים בלבד, אשר קיבלו אמצעי זיהוי מהחברה, ובהתאם לתקופה שבה ניתנה להם הרשאה לעשות זאת. אין לעשות כל שימוש באזור האישי במידה ולא קיבלת אמצעי זיהוי, לרבות תוך שימוש באמצעי זיהוי של משתמש רשום אחר. החברה אינה בודקת את זהות המשתמשים ולא תשמע כנגד החברה טענה בעניין זה. לאחר תום תקופת הגישה לאזור האישי לא יתאפשר עוד למשתמש לגשת לאזור האישי, לקבל שירותים במסגרתו או לשלוף מידע אותו המשתמש צבר במסגרתו (כמפורט בסעיף 4.12 להלן). קבלת גישה לאזור האישי לאחר תום תקופת השימוש תהיה כפופה לאישור החברה ועשויה להיות מותנית בתשלום נוסף.

4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או הפסד אשר ייגרם למשתמש רשום עקב פריצה לאזור האישי שלו או פעילות המשתמש הרשום בחשבונו.

5. החברה תהיה רשאית להגביל את הגישה לאתר או לשירותים באתר, כולם או חלקם, למנויים בלבד, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

6. יובהר כי לשם רכישת מנוי באתר ו/או לשם מתן השירותים באתר, יכול ותדרש להליך הרשמה ("הרשמה"). במסגרת ההרשמה תתבקש למסור מידע אישי שלך, כדוגמת, שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני. יתכן ורישומך כמנוי יהיה כפוף לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו בתנאי המנוי הספציפי. אינך מחויב למסור פרטים אלה אך דע לך כי אי מסירת פרטים נדרשים כאמור תגרע מיכולתך לעשות שימוש באתר, במנוי, וקבלת השירותים הדורשים הרשמה. אתה מסכים כי הנתונים שתמסור בעת ההרשמה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כשם שיפורט בפרק 4 להלן) יישמרו במאגר המידע של החברה. שימוש החברה בפרטים אודותיך יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה המצורפים לתנאי שימוש אלה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

7. הנך מתחייב להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה ו/או בכל עדכון או שינוי בפרטים כאמור. מובהר בזאת כי השימוש במידע ופרטים של ו/או על אנשים אחרים, ועשיית שימוש כוזב, אסורים לחלוטין וכי פעולה באופן שכזה עשויים לעלות כדי עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית. פעולה באופן הנוגד את סעיף זה עלולה לגרור הליכים משפטיים, פליליים ו/או אזרחיים, כולל בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או מי מטעמה.

תשלום מנויים וביצוע רכישות

1. בתמורה לרכישת מנוי חודשי לשירותים ("מנוי חודשי"), יבצע המנוי תשלום חודשי, (להלן: "התשלום"), אשר ייגבה באמצעות כרטיס אשראי שיוזן במקום המיועד לכך באתר. גובה התשלום עבור המינוי יקבע על ידי החברה ויפורסם באתר. בבחירת מנוי חודשי, המנוי מסכים ומאשר בזאת כי התשלום יתחדש באופן אוטומטי מידי חודש בחודשו, בכפוף לתשלום מחיר המנוי החודשי בכל חודש בהתאם למועד רכישת המנוי החודשי.

2. התשלום יבוצע באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט. הסדרי תשלום ספציפיים, ככל ויהיו, ייקבעו לכל מנוי שיירכש, בהתאם לסוג המנוי הנרכש והתנאים הנלווים למנוי זה.

3. יובהר כי גישת מנוי לשירותים יכול ותופסק ככל ולא תתאפשר גביית תשלום מסיבות שאינן קשורות בחברה. המנוי מתחייב כי לא יהיו לו כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה בקשר עם הפסקת המינוי או חסימת המשתמש שלו בנסיבות האמורות.

4. יובהר כי ביצוע רכישות מיועדת אך ורק לבעלי כשירות משפטית ולמי שמעל גיל 18. מקום בו מבקש אדם חסר כשירות משפטית ואו מתחת לגיל 18, לבצע רכישה, נדרשת הסכמת ההורה או האפוטרופוס החוקי הרלוונטי.

5. במידה ורכישת שירות כלשהו תתבצע באמצעות צדדים שלישיים (קרי – באמצעות ארגון או מוסד ביחס למנויים מוסדיים), יחולו התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו הן על הצד השלישי אשר רכש את המנוי והן על המשתמש אשר עושה שימוש במנוי. אותו צד שלישי יהיה אחראי כלפי המשתמש לכל דבר ועניין בקשר עם עסקת רכישת השירות או המינוי, והמשתמש פוטר את החברה מאחריות לכך.

6. המנוי אשר מאפשר למשתמש לעשות שימוש בשירותי האתר מוגבל לשירותים המוצעים במסגרת האתר בלבד. ככל שהאתר מכיל קישורים או הפניות לאתרים נוספים או לשירותים נוספים (בין אם אלו מופעלים על ידי החברה ובין אם לא), האתרים ו/או השירותים הנוספים האמורים עשויים להיות זמינים למנויים לשירותים ו/או אתרים אלו בלבד ועל המשתמש לרכוש מנוי נפרד עבורם.

7. המנויים הפרטיים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה. מנויים מוסדיים מיועדים למוסד אשר רכש את המנוי בלבד, בהתאם להיקף המנויים והרישויים אותם הוא רכש. מנויים מוסדיים עשויים להיות מוגבלים לגלישה באמצעות כתובת הIP  של המוסד, לרבות באמצעות תוכנות לגלישה מרחוק. מנויים יקבלו גישה לאזור אישי באמצעות אמצעי גישה, ויידרשו לפעול בהתאם להוראות פרק 3' שלעיל ביחס אליהם.

8. יובהר, לא ניתן להשהות או להקפיא את המינוי לאחר הרכישה.

יובהר, כי אף משתמשים שאינם מנויים עשויים לקבל גישה לשירותים מסוימים, לרבות עיון בחלק קטן מהתכנים המפורסמים באתר או גישה לחלק מהפונקציות הקיימות באתר. למען הסר ספק, הוראות תנאי שימוש אלו יחולו גם ביחס למשתמשים שאינם מנויים, לכל דבר ועניין.

ביטול מנוי יתאפשר בהתאם לתנאי הביטול המפורטים באתר. לאחר ביטול המנוי בפועל, מכל סיבה שהיא, לא יהיה רשאי עוד המשתמש לעשות שימוש בשירותים באתר או באמצעי הגישה שהוקצו לו, אף אם טרם חסמה החברה את גישתו אליה.

 • החברה תהיה רשאית, בכל עת, להפסיק את הפעלת האתר או השירותים באמצעותו. במקרה שהפסיקה החברה להפעיל את האתר או את השירותים במלואם, תודיע על כך החברה למנויים, תחדל מלגבות את דמי המנוי החודשיים (ביחס למנוי חודשי). החברה עשויה לאפשר הנחות ו/או מבצעים ייחודיים למשתמשי האתר, חלקם באופן כולל וחלקם רק לאחר עמידה בתנאים אחרים.
 • בכל צורך של משתמש האתר לקבל שירות עבור השירותים ככל וישנה תקלה, ניתן ליצור קשר עם החברה באמצעות "צור קשר" באתר החברה וכן באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת info@hobixx.com . החברה תהא רשאית להוסיף או לשנות את אופן קבלת השירות, ככל שתעמוד בהוראות הדין, או להוסיף אמצעי שירות נוספים כגון באמצעות פניה על גבי רשתות חברתיות, או בכל פלטפורמה נוספת שתבחר החברה.
  1.  
 • בעל מנוי רשאי בכל עת לסיים את תקופת השירות, וזאת ללא תנאי או קנס. יודגש כי מנוי אשר ביקש לבטל את מינויו, יישאר פעיל עד תום מחזור החיוב החודשי אשר נותר, ככל ונותר, ויבוטל בסופו.

 

קניין רוחני

1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר, תוכן ומאפיינים, מידע, איורים ורישומים, אופן הצגת מוצרים ועיצובם, סמלים, סימני לוגו, אייקונים, כפתורי ניווט, תצלומים, ציורים, גרפיקה, טקסט, דאטא, אודיו, וידאו, תכנה ועימוד) (להלן: "החומרים"), הינם רכושה הבלעדי של החברה ושל צדדים שלישיים מטעמה או של צדדים שלישיים אשר העניקו לה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר, והשירותים כאמור, והחברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של החומרים, בפטנטים ובמדגמים של החומרים, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר והחומרים ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני").

2. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האפליקציה, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באפליקציה בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך.

3. בעת השימוש באפליקציה ו/או בשירותים, יש להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעמה.

4. למען הסר ספק, אין ברכישת מנוי כדי להקנות למשתמש כל זכות בתכנים או במידע המצוי באתר ו/או זכות להעתיק ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לעשות שימוש מסחרי במידע. למשתמש ניתנת זכות שימוש בלבד בתכנים בשירותים ובתכנים המצויים באתר, בהתאם לתנאי שימוש אלו. למען הסר ספק, השימוש בתכנים הינו לתקופת המנוי בלבד. כל שימוש בתכנים, לאחר סיום תקופת המנוי, הן בגרסתם המקורית והן לאחר עיבוד באם נעשה על ידי המשתמש, יהווה הפרת זכות היוצרים על כל המשתמע מכך.

הגבלת אחריות

1. שירותי האתר ניתנים כפי שהם (As Is) והחברה אינה מתחייבת ו/אף לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או המידע באתר ו/או זמינות השירותים ו/או המידע ו/או אבטחת שירותי האתר, אלא אם נאמר במפורש אחרת. השימוש בשירותי האתר ייעשה על אחריות המשתמש המלאה והבלעדית. החברה מדגישה בפני המשתמש, כי פעולות האתר תלויות בגורמים רבים שאינם בשליטת החברה. גורמים אלו כוללים, בין השאר, מגבלות טכניות של כיסוי והפעלה ועניינים הקשורים בפעולתם של גופים שאינם בשליטת החברה.

2. החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר בצורה תקינה. יחד עם זאת, והיות ופעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, שגיאות, מחדלים, שיבושים, זמני תגובה, כשלים, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום נזקים כלשהם למערכת המחשב ו/או לתשתיות של כל משתמש, לרבות אובדן מידע, או כל נזק אחר אשר ייגרם כתוצאה מהורדת מידע ו/או תכנים באמצעות האתר. 

3. למשתמש ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. 

4. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש בהם.

5. החברה לא תהיה אחראית חוזית ו/או נזיקית לכל נזק, הפסד, הוצאה או פגם שייגרמו למשתמש ו/או למי מטעמו בקשר עם האתר והשירות שניתן, לרבות בשל אי יכולתה של החברה, למעט אם הדבר נבע כתוצאה מרשלנות של החברה ו/או ביצוע עוולה נזיקית ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש. 

6. על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או על כל מי מטעמה ו/או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, מיוחדים או עונשיים, ובכלל זה נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים, פגיעה במוניטין וכיו"ב) בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו ו/או מאי יכולת שימוש באתר ו/או באיזה מהחומרים שבו, ו/או מתוצאות השימוש באתר או באיזה מחלקיו (לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הסתמכות על חומרים המצויים באתר) ו/או עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב במהלך או כתוצאה מהשימוש באתר או באיזה מחומריו, ו/או כתוצאה מהפסקת פעילות האתר (לרבות איזה מהשירותים המוצעים בו) ו/או הפרעות בפעילותו, והכל – גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

6. ככל שתוטל על החברה אחריות, זו לא תעלה על הסכום ששולם לה על ידי המשתמש או בקשר לשימושו באתר ב-12 החודשים שקדמו לאירוע שבגינו נתבע הנזק.

7. המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

קישורים חיצוניים, פרסומות ומידע מסחרי

1. החברה עשויה לכלול באתר תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים, אשר יכול ויהיו בטקסט, בתמונות או בקול, ציטוטי כתבות, שלה ו/או של צדדים שלישיים, מוצרים אחרים, קישורים ("לינקים") וכן כל מידע או ידע אחר, בין באמצעות הפניה לאתר אחר, בין בפרסום ישירות על גבי האתר או באמצעות "באנרים" סטטיים או קופצים. 

2. אתרים ושירותים אלה אינם בשליטת החברה, החברה אינה אחראית לזמינות שלהם, אינה מקנה להם חסות, אינה אחראית לכל תוכן (לרבות פרסומות, מוצרים ומידע אחר) המופיע בהם או הזמין דרכם (לרבות לינקים הכלולים בהם), ואינה אחראית למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות אחרות המופיעות בהם או הנהוגות על ידי צדדים שלישיים אלה. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים או התכנים האמורים וכל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנם באחריות המשתמש והוא הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. החברה שומרת את הזכות לבטל או למחוק כל לינק ובכל עת. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו, בקשר עם או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה.

הגנת פרטיות ומידע אישי

1. פרטיותך חשובה לנו, החברה מכבדת את פרטיותך ומתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן על פרטיותך. בחברה משקיעים מאמצים רבים בתחום אבטחת מידע ושימור פרטיות הלקוחות תוך שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים, למניעת גישה לא מורשית לאזור האישי. 

2. המידע האישי שלך ו/או מי מטעמך שנמסר לחברה, בשלב ההרשמה ו/או בעת השימוש בשירותים באמצעות האתר ו/או ביחס להתקשרות המשתמש ו/או המנוי אל מול החברה, יישמרו במאגר המידע של החברה והחברה תוכל לעשות שימוש במידע זה לצורך מתן השירותים (להלן בהתאמה:"מידע אישי" ו - "מאגר המידע"(.

3. בעת מסירת המידע האישי לחברה, עליך להקפיד למסור פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. שים לב, אינך חייב למסור את המידע האישי כאמור, אך דע כי ללא מסירת המידע האישי, ייתכן והחברה ו/או האתר לא יוכלו לספק לך את השירותים המבוקשים, לרבות יצירת קשר עימך. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת לחברה ו/או באתר, מוטלת עליך החובה להודיע לחברה בהקדם האפשרי על כל שינוי בפרטים האמורים, שינוי כאמור יחייב את החברה רק אם המידע הגיע אליה בפועל. 

4. המשתמש מתחייב לשמור בכל עת, בסודיות, את פרטי הזיהוי לאזור האישי באתר ולמנוע שימוש בהם ו/או מתן הרשאה בהם למשתמש נוסף ו/או למשתמשים נוספים שלא מורשים לכך. 

 • הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לחברה ניתן לחברה מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים וכיוצא בכך הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע אשר יתכן ויירשם, בהתאם לדרישות החוק.
 • כל שימוש במידע אישי אודותיך כפוף למדיניות הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו ומפורסמת באתר.

אבטחת מידע

1. החברה עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על המידע האישי שלך ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים, משפטיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה. על אף האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה ממליצה, לפני מסירת פרטים אישיים, למסור אך ורק את הפרטים הנדרשים לצורך מתן השירות ולהימנע ממסירת מידע עודף ו/או שאינו רלוונטי לשירות. החברה מבהירה, כי ככל והיא תנקוט באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות פגיעה באבטחת המידע (כגון חדירה בלתי מורשית ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה) וכד' .

2. החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע המקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של החברה ולשרתיה. לתשומת ליבך, המערכות אינן מספקות בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של החברה.

עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי

1. בעת השימוש באתר, החברה או צדדים שלישיים עשויים להשתמש ב'עוגיות', הידועות גם בשם 'קוקיות' (Cookies), לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע, ובכך המאפשרת לחברה להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמש בשירותי החברה. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

  1. מרבית דפדפני האינטרנט ו/או מכשירים חכמים מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות  ממכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את העוגיות ו/או מידע הנאסף מטכנולוגיות דומות או לא יאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת.
 1.  שיפוי ופיצוי

  1. הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם השימוש באתר והשירותים.
 2. סמכות שיפוט וברירת הדין

  1. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, השירותים, החברה, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, בלבד. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה הנו הדין הישראלי בלבד.
  2. פניה לחברה בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר, השירותים הניתנים בו ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו בכתובת: Info@Hobixx.com.